Wieloletni Plan Inwestycyjny
Wieloletni plan inwestycyjny (WPI) to zatwierdzony przez organ gminy lub powiatu dokument, zawierający listę uporządkowanych według przyjętych kryteriów zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i źródłami finansowania w rozbiciu na poszczególne lata (minimum trzy). Wieloletni plan inwestycyjny jest planem kroczącym. To znaczy, że jest aktualizowany co roku, tak aby zawsze zawierał taką samą perspektywę czasową planowania inwestycji.
Budżet roczny nie pozwala skutecznie planować inwestycji, także agencje rządowe wymagają od beneficjentów zaprezentowania swoich zamierzeń w dłuższej niż roczna perspektywie, oraz przedstawienia kondycji finansów w sposób jasny i czytelny. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) spełnia te wymagania, a także pomaga oszczędniej, racjonalniej i efektywniej planować i realizować inwestycje w gminie czy powiecie. Dowodem na to może choćby program Sapard, w którym warunkiem koniecznym otrzymania dotacji było posiadanie uchwalonego WPI.
Korzyści z opracowania WPI:
 
  • perspektywa wieloletniego planowania inwestycji
  • przeprowadzenie analizy zadłużenia oraz zdolności kredytowej jednostki samorządowej
  • ograniczenie strat finansowych poprzez długofalową analizę możliwości inwestycyjnych
  • stworzenie mechanizmu, który pozwala  obiektywnie i racjonalnie ustalić kolejność realizacji inwestycji
  • stabilność i przejrzystość polityki inwestycyjnej jednostki samorządowej