Wnioski aplikacyjne
 
Pisanie wniosków grantowych dla osoby nie przygotowanej jest zwykle niełatwe. Przy braku odpowiedniej wiedzy lepiej zlecić to fachowcom, którzy doskonale orientują się w zawiłościach biurokracji unijnej. 
Podstawowym wymogiem przy ubieganiu się o finansowanie przedsięwzięć przez  fundusze i programy pomocowe jest prawidłowe opracowanie i przedłożenie stosownego wniosku o dofinansowanie. Wniosek ten powinien spełniać precyzyjnie wszystkie wymagania postawione przez potencjalnego dawcę kapitału, zarówno formalne jak i merytoryczne.
Osiągnięcie zakładanych celów będzie możliwe jedynie wówczas, gdy w ramach poszczególnych priorytetów i działań wdrażane będą projekty o największej wartości dodanej, najpełniej przyczyniające się do realizacji celów z dokumentów programowych. Stopień realizacji projektów i osiągnięcia zakładanych celów będzie przedmiotem ciągłego monitoringu, prowadzonego przez Komisję Europejską i kraj członkowski. Podstawą dla prowadzenia monitoringu na poziomie projektów będą informacje zawarte w standardowych wnioskach aplikacyjnych dla poszczególnych programów unijnych. 
Dane określone we wniosku aplikacyjnym winny zapewnić możliwość monitorowania zarówno merytorycznego (szczegółowy opis projektu, jego cele wraz ze wskaźnikami osiągnięć), jak i finansowego (budżet projektu w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania, harmonogram wydatkowania). Należy podkreślić, iż dane przedstawione we wniosku aplikacyjnym nie podlegają w zasadzie żadnym modyfikacjom. Potencjalni beneficjenci, składający wniosek aplikacyjny muszą być świadomi, iż projekt będzie przedmiotem szczegółowego monitoringu i kontroli na etapie realizacji i po jej zakończeniu, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku aplikacyjnym. Warto także pamiętać, iż w obecnym okresie programowania dane z systemu monitorowania na poziomie indywidualnych projektów będą gromadzone w komputerowej bazie danych.
Nasi konsultanci pomagają w prawidłowym przygotowaniu projektu oraz napisaniu wniosku grantowego (m.in. do Programów: Phare Transgraniczny, Program Małych Grantów Phare, Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza, Sapard, Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Eko - Fundusz)
Pomagamy również w realizacji projektów: głównie w zarządzaniu pieniędzmi pomocowymi oraz w ich rozliczeniu dotacji,  przygotowując niezbędne raporty finansowe oraz końcowe dokumenty rozliczeniowe.
Do wniosku dołączane są załączniki. Nie powinny być one przygotowywane niezależnie od wniosku, gdyż informacje w nich zawarte muszą być całkowicie zbieżne z informacjami i danymi zawartymi w tym wniosku. Do podstawowych załączników należą przede wszystkim studium wykonalności, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Program Rozwoju Lokalnego czy Wieloletni Program Inwestycyjny.
Oferujemy przygotowanie kompletu dokumentów (wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) związanych z aplikowaniem o środki finansowe.
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez jednostki samorządu lokalnego oczekiwaniom przygotowujemy szybko i w profesjonalny sposób wnioski aplikacyjne do programów unijnych.
Wnioski aplikacyjne opracowywane są w oparciu o Generator Wniosków uruchomiony przez Ministerstwo Finansów na potrzeby Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK).