Studium Wykonalności
Sporządzenie studium wykonalności (ang. feasibility study) jest obecnie jednym z najważniejszych elementów przedinwestycyjnej fazy realizacji projektu. Studium to jest także podstawowym dokumentem wymaganym przez fundusze i programy pomocowe, współfinansujące realizację projektów inwestycyjnych.
Zakres studium wykonalności powinien obejmować:
 - część opisową, na która składają się m.in.: opis obecnej sytuacji na rozpatrywanym obszarze, wynikające stąd problemy, logika interwencji (cele projektu) itp.
 - części analitycznej (analiza instytucjonalna, techniczno-technologiczna, finansowa, ekonomiczna, niepewności i ryzyka, prawna, oddziaływania na środowisko).
Oferujemy opracowanie kompletnych studiów wykonalności zgodnie z wymogami UE (fundusz Spójności, Fundusze Strukturalne) jak również donatorów z krajów stowarzyszonych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Studium wykonalności ma na celu dostarczyć wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która ocenę inwestycji dokonuje na jego podstawie. W związku z tym studium obejmuje swoim zasięgiem różne obszary: handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne i związane ze środowiskiem naturalnym uwarunkowania projektu inwestycyjnego.
Studium wykonalności to projekt z jasnym uzasadnieniem celu i możliwych strategii rynkowych, dla którego określony został także możliwy do osiągnięcia udział w rynku i odpowiadające mu zdolności produkcyjne, lokalizacja projektu, istniejące zaopatrzenie materiałowe, odpowiednia technologia i wyposażenie oraz, jeśli to niezbędne, wpływ na środowisko naturalne.
Część finansowa studium określa wielkość nakładów inwestycyjnych, łącznie z potrzebnym kapitałem obrotowym, koszty produkcji i sprzedaży oraz dochody ze sprzedaży i stopę zwrotu zainwestowanego kapitału. Ostateczne szacunki nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji oraz wynikające z nich obliczenia finansowej i ekonomicznej rentowności projektu obrazują sens wykonalności danego przedsięwzięcia. 
Studium Wykonalności są wykonywane  zgodnie z wytycznymi MGPiPS wg następującej struktury:
1. Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie
2. Definicja projektu
3. Charakterystyka projektu
a. Cele projektu
b. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu
c. Analiza instytucjonalna - trwałość i wykonalność instytucjonalna projektu
4. Analiza techniczna i/lub technologiczna
5. Różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora
6. Analiza finansowa 
7. Analiza ekonomiczna
8. Analiza oddziaływania na środowisko
9. Podsumowanie i wnioski
10. Załączniki