Strategie Zrównoważonego Rozwoju
Posiadanie Strategii Rozwoju ma istotne znaczenie dla szans pomyślnego rozwoju gminy czy też powiatu. Stanowi ona istotną przesłankę pozytywnych, pożądanych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie decyzji.
Strategia pozwala na wyartykułowanie interesów lokalnej społeczności, a konsekwentnie realizowana daje mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym poczucie stabilizacji i zmniejsza niepewność co do przyszłości w kontekstach zmian lokalnych władz. Przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy kwalifikacji zawodowych. Rozwija przedsiębiorczość i uczy zaradności. Uaktywnia miejscowy kapitał i przyciąga nowy. Praktycznie niemożliwe jest pozyskanie środków finansowych z różnorodnych programów pomocowych Unii Europejskiej bez tego dokumentu.
Strategia rozwoju gminy jest planem wieloletniego rozwoju nakreślonym w perspektywie 10-20 lat. W jej przygotowaniu uczestniczą tak przedstawiciele opiniotwórczych środowisk lokalnych, przedstawiciele miejscowego kapitału oraz aktywni mieszkańcy regionu.
Strategia Rozwoju stanowi:
podstawę zarządzania gminą / powiatem
niezbędny dokument dla starań o środki zewnętrzne
przejrzysty obraz celów i priorytetów gminy / powiatu akceptowanych przez mieszkańców
kompleksowe rekomendacje do studium przestrzennego zagospodarowania gminy
Podstawowe korzyści z posiadania aktualnej strategii zrównoważonego rozwoju:
  • możliwość nadania priorytetów działaniom
  • planowa realizacja zadań gospodarczych
  • efektywne budowanie i gospodarowanie budżetem
  • pomoc w opracowaniu studiów zagospodarowania
  • pomoc w opracowywaniu programów ochrony środowiska
  • pomoc w opracowywaniu planów przedsięwzięć inwestycyjnych
  • poprawa konkurencyjności w stosunku do potencjalnych inwestorów
  • dokument niezbędny dla pozyskania funduszy strukturalnych UE
W ramach przygotowania Strategii Rozwoju wyodrębniamy cztery główne etapy działań:
Diagnoza stanu: zgromadzenie danych i informacji - przygotowanie raportu o stanie gminy/powiatu. Diagnoza pozycji konkurencyjnej gminy / powiatu ma tle wybranych jednostek porównawczych.
Analiza strategiczna: przeprowadzenie otwartych konsultacji z reprezentantami lokalnej społeczności w trakcie sesji i warsztatów strategicznych, w celu przygotowania analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń środowiska lokalnego /analiza SWOT/.
 
Budowa Drzewa Strategii: wypracowanie głównych kierunków rozwoju gminy, sformułowanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, ich struktury oraz współzależności.
Podsumowanie, sformułowanie zaleceń operacyjnych: określenie listy zadań strategicznych z uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za ich wdrożenie, określenie schematu działań związanych z monitoringiem i ewaluacją wdrażania strategii.
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez jednostki samorządu lokalnego oczekiwaniom przygotowujemy szybko i w profesjonalny sposób dokumenty do programów unijnych.