Plan Rozwoju Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządu. Określa on strategię społeczno-gospodarczą gminy. Wskazuje cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, krajowych i własnych gminy.
Lokalny program rozwoju określa nie tylko ogólne cele (jak ma to miejsce przy tworzeniu strategii), lecz konkretne zadania, terminy ich realizacji oraz sposoby finansowania. Poszerza to możliwości inwestycyjne, umożliwia koncentrację inwestycji, a tym samym zwiększa szybkość ich realizacji, jednocześnie zmniejszając koszty.
Posiadanie dobrze opracowanego Programu Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym elementem przy ubieganiu się o środki unijne dostępne w ramach dla działań 3.1 i 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Plan Rozwoju Lokalnego od początku jego tworzenia przez naszą firmę oparty jest na dialogu społecznym, polegającym na konsultowaniu go z lokalną społecznością, która bierze aktywny udział w procesie jego tworzenia i monitorowania. Odzwierciedla faktyczne potrzeby wspólnoty, wskazując jednocześnie sposoby ich zaspokojenia.
Plan Rozwoju Lokalnego realizujemy według wytycznych zawartych w "Podręczniku Wdrażania ZPORR". Zakładany termin realizacji zlecenia to cztery tygodnie od momentu otrzymania niezbędnych danych, w tym szczególności:

 

 •  Studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego
 •  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
 •  Wykonanie budżetu za lata 2004 - 2005 oraz plan budżetu na rok 2006 r.
 Projekty długoterminowe - realizowane obecne lub zaplanowana na lata kolejne, ale niezawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

 

 •  Plan finansowy na lata 2004-2006
 •  Możliwe źródła finansowania inwestycji zaplanowanych do realizacji
 •  Opisy infrastruktury na terenie objętym projektem.
Przykładowa struktura Planu Rozwoju Lokalnego przedstawia się następująco:
 • Obszar i czas realizacji planu rozwoju lokalnego,
 • Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu,
 • Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze,
 • Realizacja zadań i projektów,
 • Powiązanie projektu/ów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy/powiatu/województwa,
 • Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu rozwoju lokalnego,
 • Plan finansowy na lata 2007 - 2013 
 • System wdrażania,
 • Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez jednostki samorządu lokalnego oczekiwaniom przygotowujemy szybko i w profesjonalny sposób dokumenty do programów unijnych.