Operaty wodnoprawne
Operat Wodnoprawny jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Obowiązek wykonania operatu wodnoprawnego nakłada:
 • PRAWO WODNE (Dz.U. z 2005 r. Nr 239. poz. 2019) oraz
 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627).
Wymagania jakim powinien odpowiadać operator wodnoprawny
Część opisowa operatu powinna zawierać:

 

 • Dane dotyczące zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia.
 • określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
 • określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania,
 • określenie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych i wodnych,
 • określenie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu szkodliwego oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub wykonania urządzeń wodnych oraz rodzaju urządzeń zapobiegających temu oddziaływaniu,
 • określenie obowiązków zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.
 • Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.
 • Wyniki analiz wody dokonanych w zamierzonym miejscu wprowadzenia ścieków w odniesieniu do średniego niskiego przepływu (SNQ) lub przepływu gwarantowanego w danym przekroju wód płynących albo objętości wód stojących.
 • Bilans wodny zakładu, z określeniem wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe i podziemne.
 • Projekt instrukcji gospodarowania wodą.

Część graficzna operatu powinna zawierać:

 

 • Plan urządzeń wodnych, wykonany na mapie lub szkicu w skali stosowanej przy sporządzaniu planów realizacyjnych, z naniesionymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu szkodliwego oddziaływania zamierzonego sposobu korzystania z wód lub wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni oraz określeniem ich właścicieli.
 • Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych i koryta wody płynącej, usytuowanych w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, wykonane w skali określonej w pkt. 1.
 • Schemat układu urządzeń pomiarowych, znaków żeglugowych i wodnych.
 • Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.
Cena wykonania Operatu Wodnoprawnego jest ustalana w zależności od wielkości i rodzaju obiektu, konieczności wykonania badań laboratoryjnych lub innych pomiarów, uciążliwości zadania (brak dokumentów niezbędnych do wykonania Operatu Wodnoprawnego).