Ocena innowacyjności
Innowacyjność, czyli umiejętność opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w olbrzymim stopniu wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw, a więc na szybkość rozwoju całej gospodarki.
Osiągnięcie celów postawionych w Agendzie Lizbońskiej, zakładających przekształcenie UE do 2010 roku w najbardziej konkurencyjną gospodarkę opartą na wiedzy, zdolną do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy oraz zachowania spójności społecznej, jest niemożliwe bez wsparcia rządów poszczególnych rządów państw członkowskich UE.
Polską gospodarkę od obecnego poziomu rozwoju krajów UE oraz od celu założonego w Strategii Lizbońskiej dzieli ogromny dystans. Rozwój innowacyjności naszej gospodarki w bardzo dużym stopniu zależy od współpracy przedsiębiorstw i sfery naukowo- badawczej.
Jednak istniejące polskie rozwiązania prawne, szczególnie przepisy podatkowe, znacząco utrudniają finansowe wspieranie badań naukowych i inwestowanie w wiedzę. Konieczne jest więc opracowanie instrumentów, szczególnie instrumentów finansowych, które pozwolą przedsiębiorcom inwestować w badania i rozwój. Jednym z takich narzędzi może stać się zaproponowany przez Krajową Izbę Gospodarczą kredyt technologiczny , który znalazł się w projekcie ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej. 
Prawie wszystkie firmy obecne na rynkach międzynarodowych są innowacyjne. Zazwyczaj nie jest to jednak innowacyjność ciągła, odgórnie zarządzana odpowiednim planem.
Głównym źródłem pomysłów innowacyjnych są klienci.
By pobudzić innowacyjność pracowników należy:
  • wprowadzić grupy innowacyjne,
  • zadbać by pracownik miał wystarczające kwalifikacje i kompetencje do rozwiązania problemu klienta,
  • zmieniać pracowników obsługujących klientów, by uniknąć rutyny,
  • znaczną część pracowników uczulać na znaczenie klienta dla firmy,
Innowacyjność wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników.
Innowacyjność wymaga wprowadzenia systemu analizy błędów, w którym uczestniczy wielu pracowników
Komisja Europejska proponuje wprowadzenie pojęcia 'przedkomercyjnych' zamówień publicznych dla badań innowacyjnych finansowanych z budżetu państw członkowskich oraz uruchomienie europejskiego systemu ogłoszeń.
Innowacja  (działanie nowatorskie) może mieć miejsce w przemyśle i usługach zarówno w stosunku do produktów (poprzez tworzenie nowych lub znaczne modyfikowanie już istniejących wyrobów), jak i w stosunku do procesów produkcyjnych (poprzez ich usprawnianie). W dobie globalizacji, zdolność do kreowania innowacji staje się coraz ważniejszym czynnikiem warunkującym długookresowe powodzenie ekonomiczne. Zdolność do kreowania innowacji opiera się na działalności badawczo-rozwojowej - tj. na odbywających się w laboratoriach pracach nad usprawnianiem procesów produkcyjnych i ulepszaniem, rozwijaniem oraz tworzeniem nowych produktów. Gospodarki, w których zlokalizowane są podmioty gospodarcze, mające większe zdolności innowacyjne osiągnęły w ostatnich latach najwyższe stopy wzrostu. Obecnie polska gospodarka charakteryzuje się niskim poziomem innowacyjności, co wpływa na jej niższą konkurencyjność. Mamy nadzieję, dzięki naszym wysiłkom wzrośnie poziom zastosowania innowacyjnych rozwiązań w polskiej gospodarce.
 
Zespół naszych konsultantów może przeprowadzić ocenę przedsięwzięcia pod kątem innowacyjności oraz uznania danego rozwiązania za nowoczesną technologię.