Lokalne Programy Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych i Powojskowych
Lokalny Program Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych i Powojskowych zwykle zakłada utworzenie podstawowej infrastruktury technicznej oraz społecznej dla strefy poprzemysłowej. Proponowane w Programie Rewitalizacji  gminy działania, stwarzają szansę dla jej rozwoju gospodarczego, pozwalają budować model stabilnej gminy przemysłowej, która nie jest zagrożona problemem wzrastającego bezrobocia, z szansami na dalszy rozwój poprzez wzrost zatrudnienia i liczby firm. Działania te wymagają zewnętrznego wsparcia finansowego, a pozyskanie tych środków warunkuje realizację Programu Rewitalizacji. Program zapewnia określenie terminów oraz działań w celu zagospodarowania zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Program Rewitalizacji gminy stanowi  zwykle nierozerwalny załącznik do wniosku o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez jednostki samorządu lokalnego oczekiwaniom przygotowujemy szybko i w profesjonalny sposób dokumenty do programów unijnych.