Lokalne Programy Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Celem rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, dzielnic miast, jest stymulowanie ich życia społeczno-gospodarczego, w tym wzrost potencjału turystycznego.
Celem działania  jest przede wszystkim zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, równoczesnej trosce o ochronę  stanu  środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny.
Zasadniczym celem działania jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych
Cele rewitalizacji mają stworzyć nowe szanse zarówno gospodarcze, społeczne, jak i o charakterze ogólno-rozwojowym dla mieszkańców rewitalizowanego obszaru.
Szeroko rozumiane podejście proekologiczne obejmuje – przykładowo – zagadnienia takie, jak:
  • zrównoważony transport miejski, energooszczędność (w tym – termomodernizacje),
  • zmniejszenie transportochłonności przez odpowiednią organizację przestrzeni miejskiej, strefy
  • ograniczenia lub uspokojenia ruchu samochodowego, zagadnienia walki z hałasem, tereny
  • zielone w miastach: korytarze i enklawy ekologiczne na terenach zurbanizowanych oraz inne
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez jednostki samorządu lokalnego oczekiwaniom przygotowujemy szybko i w profesjonalny sposób dokumenty do programów unijnych.