Biznes plan

Biznes plan jest opracowaniem, które pokazuje zarys zamierzeń inwestycyjnych na bliższą i dalszą przyszłość, z ustaleniem środków i sposobów działania, by osiągnąć zamierzone cele.

Każdy biznes plan stanowi  indywidualne opracowanie. W związku z dużym zróżnicowaniem między biznes planami istotne jest, co dany biznes plan zawiera.
Nasze opracowania  biznes planów zawierają przede wszystkim następujące elementy:
 • Streszczenie kierownicze (z ang. Executive Summary);
 • Opis zamierzeń, celów inwestycyjnych i marketingowych;
 • Informacje o przedsiębiorstwie, inwestorze (z uwzględnieniem aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa);
 • Analizę rynku i marketingu (z ang. Market Analysis);
 • Analizę SWOT;
 • Analizę ekonomiczno-finansową.
Oczywiście szczegółowość powyższych elementów zależy od złożoności planowanych inwestycji, celowości danego opracowania. Wykonujemy biznes plany na potrzeby uzyskania kredytów, pożyczek, pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, ale też np. dla oceny ryzyka inwestycyjnego działalności gospodarczej.
Dla małych i średnich firm przygotowanie dokumentacji biznesowej (biznes plan) związanej z aplikacją kredytową bądź uzyskaniem finansowania dla nowego przedsięwzięcia biznesowego może być zajęciem bardzo czasochłonnym i skomplikowanym dlatego opracowanie dokumentu, który oceni szanse powodzenia danej inwestycji warto powierzyć wyspecjalizowanej firmie.
Biznes plan powinien pokazywać pozycję firmy na rynku (udział w rynku, tempo jego zmian, podstawowe czynniki sukcesu) oraz przyjętą na najbliższe lata strategię gwarantującą realizację wyznaczonych celów.
Z dokumentu tego kredytodawca musi również uzyskać informacje o wielkości potrzebnego kredytu, jego przeznaczeniu, zabezpieczeniu i ryzyku, jakie się z tym wiąże.
Dla banku zatem biznes plan, będący źródłem informacji o kliencie i jego otoczeniu gospodarczym, jest jednym z głównych instrumentów ograniczania tzw. złych kredytów. Natomiast dla przyszłego kredytobiorcy może on być biletem wizytowym umożliwiającym dostęp do zewnętrznych środków finansowych.
Podstawowym celem biznes planów opracowywanych przez naszych przedsiębiorców jest pozyskanie partnerów do współpracy i udziału w finansowaniu planowanego przedsięwzięcia. Chodzi tu w szczególności o zdobycie kredytów bankowych, funduszy agend państwowych bądź międzynarodowych wspierających rozwój rodzimej przedsiębiorczości, środków holdingu kapitałowego, w skład którego wchodzi dana jednostka gospodarcza, bądź z kapitałów zgromadzonych w ramach korporacji typu venture capital.
Jednocześnie biznes plan jest dokumentem, który szczegółowo, krok po kroku, powinien sugerować kierownictwu firmy, jak ma postępować, aby realizując wyznaczone cele osiągnąć sukces.
Jeżeli firma rozpoczyna swoją działalność w biznesie, biznes plan powinien być dokumentem umożliwiającym określenie koncepcji jej rozwoju, ocenę konkurencji, oszacowanie kosztów oraz ryzyka związanego z planowanym przedsięwzięciem.
Biznesplan, poza wskazanym już celem podstawowym, ma do spełnienia wiele zadań, z których za najbardziej istotne należy uznać jest pokazanie kierownictwu firmy słabych i mocnych jej stron, szans i zagrożeń ze strony otoczenia oraz metod i środków koniecznych do realizacji założonych celów. 
Biznes Plan jest też zestawem informacji o firmie dla:
 • pośrednich szczebli kierowania
 • współpracujących jednostek
 • organów założycielskich
 • udziałowców
 • potencjalnych inwestorów
Ponadto biznes plan ma pomóc firmie w: 
 • analizie obecnie prowadzonego biznesu
 • przygotowaniu planu rozwojowego firmy
 • ocenie własnych możliwości i ograniczeń finansowych
 • ocenie możliwości uzyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych,
 • opracowaniu szczegółowego programu badań i działań marketingowych,
 • przygotowaniu planu operacyjnego działalności firmy.
Dokładność i obszerność biznesplanu zależy od wielkości wnioskowanego kredytu i rodzaju przedsięwzięcia. 
Dla małego przedsięwzięcia wystarczający jest plan sporządzony przez osobę, która będzie realizowała zamierzenie. Na kształt i treść biznes planu duży wpływ wywiera rodzaj podejmowanego przedsięwzięcia, decyduje on bowiem o przebiegu procesu wytwarzania (świadczenia usług), rynkach zbytu, niezbędnych kwalifikacjach podejmującego przedsięwzięcie, kosztach, opłacalności oraz czynnikach ryzyka i możliwościach zagrożeń.