Analizy ekonomiczne
 
Analiza ekonomiczno-finansowa jest trzonem opracowań ekonomicznych takich jak biznes plan, studium wykonalności (feasibility) itp. Dlatego też banki oraz instytucje weryfikujące projekty kładą na nią tak duży nacisk. Dzięki analizie  można stwierdzić czy planowane przedsięwzięcie inwestycyjne jest  opłacalne.
O tym, że chcąc pozyskać zewnętrzne środki na realizację danego projektu, należy sporządzić jego pełną analizę finansową, a zazwyczaj również ekonomiczną, nie trzeba dzisiaj już chyba nikogo przekonywać. Jest to szczególnie widoczne w przypadku przygotowywania projektów do finansowania ze środków Unii Europejskiej, np. z Funduszy Strukturalnych czy Funduszu Spójności.
Analizę finansową sporządzamy wykorzystując następujące założenia:
 • szacujemy wszystkie nakłady inwestycyjne, które należy ponieść, aby zrealizaować projekt;
 • opracowujemy harmonogram odpisów amortyzacyjnych;
 • szacujemy prognozowaną wielkość przychodów za świadczone usługi;
 • określamy wysokość kosztów związanych z eksploatacją projektu po jego oddaniu do użytkowania;
 • kalkulujemy wysokość kapitału obrotowego oraz zmianę tej wysokości w poszczególnych latach objętych analizą;
 • opracowujemy harmonogram spłaty pożyczki lub kredytu udzielonego na realizację projektu.
Elementem analizy finansowej jest sporządzenie sprawozdań finansowych:
 • rachunek zysków i strat;
 • rachunek przepływów pieniężnych;
 • bilans.
W przypadku analizy ekonomicznej (w ujęciu analizy kosztów i korzyści) korygujemy powyższe pozycje o efekty fiskalne, zewnętrzne i wynikające z odchyleń cenowych.
Analizy finansowe zawierają  zwykle następujące elementy:

 

 • szczegółowy opis wszystkich założeń uwzględnionych w projekcji ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego;
 • opis najważniejszych wyników i wskaźników finansowych wraz z ich interpretacją;
 • część tabelaryczną zawierającą liczne analizy i projekcje ekonomiczno-finansowe.
Projekcje finansowe zgodnie ze światowymi standardami ( m.in.. UNIDO) obejmują:
 • przepływy finansowe (ang. Cash flow);
 • zdyskontowane przepływy finansowe (ang. Discounted Cash flow);
 • rachunek wyników (ang. Profit and loss account);
 • bilans <aktywa i pasywa> (ang. Balance-sheet);
 • zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów;
 • obsługę zadłużenia;
 • rozbudowaną statyczną analizę wrażliwości;
 • dynamiczną analizę wrażliwości z wyznaczeniem wartości oczekiwanej wewnętrznej stopy zwrotu i wartości bieżącej netto;
 • analizę wskaźnikową obejmującą wskaźniki płynności, rentowności, sprawności działania, zadłużenia i inne wymagane przez standardy światowe (np. ARR, IRR, NPV, EIRR, ENPV, NPVR, dynamiczny okres zwrotu wyznaczone na podstawie zdyskontowanych przepływów);
 • analizę wartości dodanej.
Ocena działającego przedsiębiorstwa
Analizę ekonomiczno-finansową  przedsiębiorstwa  wykonuje się w celu sprawdzenia, czy planowane zamierzenia są opłacalne i rentowne oraz czy dotychczasowa działalność firmy przynosi oczekiwane rezultaty..
Nasza firma proponuje wykonanie oceny bieżącej działalności przedsiębiorstwa, która obejmować będzie analizę sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe z ostatnich kilku lat ze szczególnym uwzględnieniem:
 • analizy sald strukturalnych bilansu;
 • oceny struktury zasobów stałych, majątku trwałego;
 • analizy sprawności zarządzania przedsiębiorstwem;
 • oceny rentowności majątku i kapitału przedsiębiorstwa;
 • analizy płynności finansowej;
 • analizy struktury, wartości i dynamiki sprzedaży;
 • analizy sald pośrednich rachunku zysków i strat;
 • analizy wartości dodanej;
 • analizy rentowności eksploatacyjnej, operacyjnej, brutto, netto itp.;
 • analizy przepływów na poszczególnych rodzajach działalności firmy.
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez jednostki samorządu lokalnego oczekiwaniom przygotowujemy szybko i w profesjonalny sposób dokumenty do programów unijnych.